ЕКОСТРОЙ” АД - Добрич (правоприемник на СП БКС) е акционерно дружество, регистрирано с решение №1538/1997 г. на Добричкия окръжен съд, със седалище и адрес на управление - Добрич, ул. “Стоил войвода” 30.

Дружеството се представлява от инж. Велико Иванов Великов - прокурист, тел. 058 622 333.

Основният предмет на дейност на дружеството е: строителство, ремонт и поддържане на инженерната и техническата инфраструkтура, строителство и ремонт на сграден фонд, търговия със строителни материали, автотранспорт, производство на бетон, бетонови изделия и др.

Притежава технология за изкоп на сондажни кладенци.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 през 2003 година. Това означава, че “Екострой” АД гарантира спазването на техническите стандарти на услугите и продуктите си посредством ежедневно планиране, документиране и контрол на всички процеси във фирмата. Качеството на крайния продукт е наша основна цел. Доказателство за това са присъдените ни “Златен приз за най-добра строителна практика за 2002 г.” от Българската строителна камара, за 2003 г. и 2004 г. сме носители на сребърните призове за най-добра строителна практика.

“ЕКОСТРОЙ” АД разполага с добра материално-техническа база: асфалтова база, бетонов възел, цех за производство на бетонови изделия, железарски и дърводелски цех, авторемонтна работилница.